Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Kwaliteit en organisatie

Kwaliteitskader

In het kwaliteitsjaarplan 2023 presenteren we onze plannen op hoofdlijnen. Met ingang van 2021 hebben we een transitieplan voor Sint Anna, dat bestaat uit twee grotere programma’s, namelijk de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis (en voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) en de nieuwbouw. We hebben voor dit grote transitieplan 2,5 jaar uitgetrokken. Dat betekent dat we in 2023 de doelen bereikt moeten hebben. 

Download hier het kwaliteitsplan 2023

Kwaliteitsverslag

Stichting Sint Anna publiceert jaarlijks het kwaliteitsjaarverslag om hiermee het beleid en resultaten te delen. Het verslag is een reflectie op alle inspanningen die er gedaan zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. 2022 stond in het teken van vernieuwing en de ingebruikname van de nieuwbouw van het verpleeghuis. 

Download hier het jaarverslag 2022 (publieksversie)

Download hier het jaarverslag 2022 (compleet jaarverslag) 

Download hier het jaarverslag 2021

Download hier het jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2019

 

Managementteam

 • Ineke Wever, bestuurder
 • Wendy van Tongeren, manager zorg
 • Fred Bekenkamp, manager bedrijfsvoering

 

Raad van Toezicht

Stichting Sint Anna Boxmeer heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Stichting Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
 • Mw. J.G.M. Jansen, lid
 • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
 • Dhr. S.J.E. Turnhout, lid
 • Dhr. P.A.A. van Mulkom, lid

Download hier het beleid onkostenvergoeding RvB

Klik hier voor de toezichtvisie 2022-2225


Zorgadviesraad (ZAR)

Zar Logo Met Anna Symbool Definitief

De Zorgadviesraad (ZAR) vertegenwoordigt de beroepsgroepen

 • Helpenden
 • Verzorgenden
 • (Kwaliteits)verpleegkundigen
 • Woonzorgbegeleiders
 • Welzijnsmedewerkers
 • Stagiairs/ leerlingen zorg- en welzijn

Missie en visie ZAR
De ZAR heeft een adviserende rol op de professionele beroepsinhoud. Door middel van een goede samenwerking met de beroepsgroepen, bestuurder en stakeholders (o.a. stafdiensten, (para)medici, leidinggevenden, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, vrijwilligers) hoopt de ZAR haar ambities te realiseren. De ambitie is de kwaliteit van zorg verbeteren en waarborgen. Daarnaast is het doel om de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van de beroepsgroep te stimuleren. De ZAR ondersteunt en draagt bij aan de missie, visie en kernwaarden van Sint Anna. De kernwaarden van de ZAR om deze missie te volbrengen zijn:

 • Trots
 • Betrokken
 • Vertrouwen

Ten behoeve van Sint Anna

Aanpak

 • De ZAR signaleert knelpunten in de beroepspraktijk en vertaalt dit naar adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan de bestuurder om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waarborgen;
 • De ZAR draagt bij aan beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
 • De ZAR draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de beroepsgroep bij de koers van Sint Anna;
 • De ZAR volgt de dynamiek in de zorg, zowel buiten als binnen Sint Anna, en speelt in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

 Leden

 Zar

Zittende positie links naar rechts: Wilma Cuijpers en Monique van Driel

Staande positie van links naar rechts: Renate Sanders, Patricia de Best (vice-voorzitter), Marianne van der Tier, Joyce van Sambeek (ambtelijk secretaris) en Kitty Peeters (voorzitter)

Contact
Voor eventuele vragen of suggesties kunt u per mail contact opnemen met het dagelijks bestuur van de ZAR: adviesraad@sintannaboxmeer.nl, of u kunt een van de leden bij Sint Anna aanspreken.