Home » Werken bij » Vacatures » overig » Teamleider Zorg en Welzijn (tijdelijk)

Teamleider Zorg en Welzijn

Het is mooi werken in de zorg, vooral bij Sint Anna in Boxmeer. Je werkt op een prachtige locatie in ons gloednieuwe gebouw waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Maar ook qua inhoud is het mooi werken in de zorg, ook als teamleider.

We zoeken een ervaren teamleider zorg & welzijn voor de tijdelijke ondersteuning van onze zittende teamleiders. Het betreft een tijdelijke functie/opdracht voor 28 tot 32 uur per week, die eind 2024 afloopt.

Manager Bedrijfsvoering

De Teamleider zorg & welzijn geeft leiding aan een cluster zorg- of welzijnsteams. Je bent regelmatig te vinden op de afdelingen zodat je weet wat er speelt en leeft binnen de teams en kunt bepalen waar extra aandacht of sturing nodig is. Je zorgt er samen met de teams en de (kwaliteits-) verpleegkundige voor dat werkprocessen zo zijn ingericht dat iedereen optimaal zijn of haar werk kan doen. Daarbij stimuleer je medewerkers bij de ontwikkeling van eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en coach je hen in professioneel handelen.

Als Teamleider heb je ook impact op het beleid van Sint Anna. Je neemt het voortouw in initiatieven ten behoeve van de belangrijke uitdaging om de zorg toekomstgericht te maken. Je bent projectleider in meerdere projectgroepen en vakgroepen. Ook de teams wordt gevraagd om constructief mee te denken met actuele vraagstukken. Als Teamleider faciliteer je dat door te luisteren, te helpen en door beleid en informatie op de juiste manier te vertalen en tijdig te communiceren. Je zorgt ervoor dat werkgroepen en commissies relevante inhoud en informatie meekrijgen vanuit bestuur, management en wet- en regelgeving.

De Teamleider zorg & welzijn onderhoudt in- en externe contacten met organisatieonderdelen en externe partijen en stemt de samenwerking af. Je signaleert knelpunten en in- en externe ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening, en je doet voorstellen aan de leidinggevende zoals ten aanzien van zorginnovatie en/of samenwerking. Daarnaast geef je uitvoering aan het vastgestelde personeels- en opleidingsbeleid, beheert het budget en neemt bij afwijkingen maatregelen

Werkzaamheden

Het is een verantwoordelijke rol, die van Teamleider zorg & welzijn. Het zwaartepunt van deze specifieke, tijdelijke opdracht ligt in de structurering en professionalisering van de bestaande formatie. Dat doe je door je aandacht te verdelen over drie belangrijke punten:

Leidinggeven

 • Je bent verantwoordelijk, binnen de vastgestelde begroting, verantwoordelijk voor de personele bezetting en draagt zorg voor in-, door- en uitstroom van medewerkers binnen jouw cluster.
 • Je coacht, motiveert, stimuleert én inspireert medewerkers, geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en stuurt op (individuele) resultaten.
 • Je schept randvoorwaarden en creëert een optimaal werk- en leerklimaat voor jouw team.
 • Je zorgt voor een goede communicatiestructuur en adequate informatie-uitwisseling.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het organisatiebeleid.
 • Je leidt projecten en stuurt organisatie-brede veranderingsprocessen aan.

Kwaliteitsverbetering en zorginnovatie

 • Je borgt de kwaliteit van zorgverlening en faciliteert de voorwaarden en benodigde middelen voor de uitvoering van de zorgverlening.
 • Je initieert discussies over kwaliteit en professionaliteit in de dagelijkse zorgverlening binnen jouw zorgeenheid.
 • Je onderhoudt een netwerk en zoekt daarin mogelijkheden voor samenwerking en uitbreiding/vernieuwing van zorgproducten.
 • Je signaleert samenwerkingsmogelijkheden, levert een bijdrage aan zorgvernieuwing en initieert, leidt of participeert in organisatie-overstijgende projecten.

Ontwikkelen en realiseren van meerjarenplanning en jaarplan

 • Je vertaalt ons strategisch zorgbeleid naar een meerjarenplanning en een jaarplan voor jouw zorgeenheid waarin je concrete doelstellingen, resultaten, middelen en planningen voor activiteiten en projecten opneemt.
 • Je definieert de benodigde middelen op middellange en korte termijn (personeel, budget, huisvesting, apparatuur, informatie en organisatie).
 • Je realiseert de productie- en bezettingsdoelstellingen conform het vastgestelde jaarplan.
 • Je zorgt voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en uitvoering van periodieke kwaliteitsmetingen.
 • Je monitort de realisatie van het jaarplan en het budget en anticipeert tijdig op ontwikkelingen en neemt (eventueel) bijsturingsmaatregelen.
 • Je neemt beslissingen met betrekking tot de aanwending van toegewezen budgetten.
 • Je legt verantwoording af aan de manager zorg door middel van periodieke voortgangsrapportages, voortgangsgesprekken en het jaarlijks opstellen van een jaarverslag.

Profiel

 • Kennis: Zorginhoudelijke kennis op hbo-niveau en Kennis van managementvaardigheden op hbo-niveau zijn vereist. Dit is aangevuld met meerjarige leidinggevende ervaring, evenals kennis van de planning en control cyclus en arbo-wetgeving. Het op de hoogte blijven van frequente, fundamentele wijzigingen in en rondom de ontwikkelingen in de zorg is vereist om aanzetten te geven tot nieuwe ontwikkelingen op het werkterrein.
 • Zelfstandigheid: Werkzaamheden worden zelfstandig binnen de tactische beleidskaders van de zorgverlening c.q. gegeven richtlijnen en gemaakte afspraken vanuit de organisatie verricht. Vakinhoudelijke problemen worden zelfstandig opgelost waarbij vindingrijkheid en flexibiliteit ten aanzien van de organisatie van belang zijn. Binnen strategische kaders wordt het tactisch beleid van de zorg ontwikkeld. Organisatorisch is terugval mogelijk op manager Zorg.
 • Sociale vaardigheden: Sociale vaardigheden zoals tact, motiveren, corrigeren, overtuigingskracht en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het leidinggeven en bij interne overleg- en onderhandelingssituaties waarin verschillende belangen van partijen bij elkaar dienen te worden gebracht. Daarnaast zijn goede sociale vaardigheden vereist in het contact met bewoners.
 • Risico’s en verantwoordelijkheden: Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de productiviteit, kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening van de organisatie-eenheid, en voor de ontwikkeling, implementatie en realisatie van het meerjaren- en jaarplan;
 • Uitdrukkingsvaardigheid: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het communiceren op verschillende niveaus gericht op het leidinggeven en beleidsontwikkeling. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van het jaarplan, brieven en rapporten
 • Bewegingsvaardigheid: Enige bewegingsvaardigheid is vereist in het maken van jaar- en beleidsplannen op een computer, waarbij gezien de hoeveelheid enige snelheid vereist is.
 • Oplettendheid: Oplettendheid is vereist bij het leidinggeven en het monitoren van de productiviteit, continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening. Daarnaast bij het ontwikkelen en implementeren van het jaarplan voor de zorgeenheid en het beheren van budgetten;
 • Doorzettingsvermogen: Doorzettingsvermogen is vereist bij het realiseren van de overeengekomen productiviteit. Systematisch werken is vereist bij het leidinggeven en het beheren van het budget van de eenheid. Integriteit is vereist bij het uniform uitvoeren van het personeelsbeleid. Representatief voorkomen en gedrag is vereist bij in- en externe contacten.

Arbeidsvoorwaarden

Waardering vinden we belangrijk. Niet alleen in onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maar ook in het uitspreken ervan.

 • Deze functie is ingedeeld in FWG 55, wat betekent dat je brutosalaris minimaal €3.418,94 en maximaal €4.906,49 is.
 • Je krijgt een jaarlijkse vakantietoeslag van 8%.
 • Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8.33%.
 • Ook profiteer je van een meerkeuzesyteem arbeidsvoorwaarden, waardoor je voordelig een telefoon, laptop, sportabonnement, cursus of een fiets kan aanschaffen.
 • Je krijgt 237,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltime contract.

Over Sint Anna

Missie

Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Als het thuis niet meer gaat, bieden wij in ons verpleeghuis en daaromheen een fijne, kleinschalige plek. Dit in een groene omgeving aan de rand van Boxmeer. De persoonlijke aanpak is onze kracht. Wij weten wie u bent en wat u wilt.

Visie

Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders waardigheid en aandacht voor zingeving, vinden we belangrijk. Wij stemmen onze zorg- en dienstverlening af op de wensen en behoeften van bewoners. Dat kan van dag tot dag verschillen. Ook medewerkers voelen zich gekend en kunnen zichzelf zijn. Wij stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Door te denken in mogelijkheden, ontstaat er ruimte voor creativiteit en innovatie. Voor onszelf en onze (toekomstige) collega’s willen we een aantrekkelijke werkgever zijn.

Onze ambitie is om van iedere dag een mooie dag te maken. Het is goed leven bij Sint Anna in kleinschalige woongroepen. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om deze ambitie te realiseren in verbinding met familie, verwanten en samenwerkingspartners. Sint Anna is opgericht door de zusters van Julie Postel. De belangrijke waarden in het christelijke geloof zijn uitgangspunt in het verlenen van zorg en krijgt nadere invulling in onze kernwaarden: Samen, Vertrouwd, Aandacht en Professioneel.

Voor informatie en Solliciteren

Enthousiast? We leren je graag beter kennen zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen. Stuur je motivatie en CV naar ons toe en we nemen snel contact met je op.

Heb je eerst nog vragen over de vacature? neem dan contact op met onze recruiter Bart Balm via tel. 06-26953803 of mail naar b.balm@sintannaboxmeer.nl